Prejsť na hlavný obsah

Efektívny prechod na online vzdelávanie u iktových sestier v programe Train-the-Trainer (Vyškoliť školiteľa) ako reakcia na pandémiu COVID-19

Filipíny

Pandémia koronavírusu ovplyvnila systémy vzdelávania a zdravotnej starostlivosti na celom svete. Lockdown (uzavretie krajiny) bol vyhlásený v marci v celej krajine, čím sa prerušila výučba v školách, čo viedlo k predčasnému ukončeniu školského roka a semestrov. Súčasťou opatrení bol aj zákaz pohybu a zhromažďovania veľkého počtu ľudí. Platilo to aj pre stretnutia lekárov počas nemocničných prednášok, lekárskych konferencií, seminárov a školení. Netreba dodávať, že prístup k nemocniciam a priame kontakty s lekármi boli pre uvedené činnosti obmedzené.

Po takmer 4 mesiacoch uzavretia krajiny a uvoľnenia obmedzení mal tím potrebu zdokonaliť vedomosti iktových sestier v čase pandémie. Tento tím bol vytvorený v rámci programu iniciatívy Angels – akútna sieť snahy o jedinečnosť v oblasti cievnej mozgovej príhody (Acute Network Striving for Excellence in Stroke). Tím pozostáva z 3 certifikovaných iktových sestier (SN) v krajine, 1 manažéra programu starostlivosti o mozgové príhody (SCPM) a 4 špecialistov na program starostlivosti o mozgové príhody (SCPS). Program bol doručený v dvoch častiach: (1) didaktické prednášky, ktoré obsahovali základné informácie o cievnej mozgovej príhode a jej liečbe, liečbe rtPA, správe a manažmente ošetrovateľstva, protokole FeSS a nástrojoch na hodnotenie cievnej mozgovej príhody použitím stupnice NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) a modifikovanej Rankinovej stupnice; (2) interaktívne semináre využívajúce optimalizáciu cesty pacienta a seminár na tému stanice s časovanou trombolýzou. Tento vzdelávací program pre zdravotné sestry sa po prvýkrát uskutočnil formou osobného jeden a pol-dňového školenia v apríli 2017.

Metodika
Program Angels pre iktové sestry sa bude vykonávať ako synchrónne školenie online pomocou modelu Plánovať-Realizovať-Skontrolovať-Konať (Plan-Do-Check-Act, PDCA) v dvoch po sebe nasledujúcich cykloch. 

1. cyklus
1. cyklus
2. cyklus
2. cyklus

Obrázok č. 1. Model PDCA v dvoch cykloch

1. tabuľka

1. tabuľka. Jednotlivé kroky v cykloch PDCA

Účastníci a pokyny na zapojenie sa
Vybranými účastníkmi v programe sú iktové sestry a/alebo školitelia zdravotných sestier, ktorí boli, na základe odporúčania ich riaditeľov, považovaní za vhodných kandidátov na pozície iktových školiteľov v ich príslušných nemocniciach. Pre výber účastníkov boli stanovené nasledujúce kritériá: (1) pozícia sestry v iktovom tíme; (2) schopnosť preškoliť svojich spolupracovníkov a (3) ochota zdieľať osvedčené postupy s komunitou školiteľov sestier Angels.

Zoom

Zúčastnené zdravotné sestry boli povinné splniť online certifikáciu nástroja na hodnotenie mozgovej príhody NIHSS a elektronickú certifikáciu Angels pre zdravotné sestry prostredníctvom webovej stránky Angels.

Diskusia a výsledky
V sekcii didaktiky ošetrovateľského programu Angels sa po presune do online priestoru využívala platforma Zoom. Semináre boli preložené do interaktívnych online relácií s využitím oddelených miestností platformy Zoom (breakout room), časovaných google formulárov využívajúcich rôzne kontrolné zoznamy a hodnotiace nástroje Angels a vizuálnej platformy pre interaktívne videá využívajúcej interaktívne video hodnotenie.

Efektívny prechod bol hodnotený pomocou prieskumu, ktorý pokrýva kvalitatívne hodnotenie didaktiky a online semináre. Didaktické opatrenia boli hodnotené pomocou testu pred a po ich zavedení, zatiaľ čo online workshopy zachytávali opatrenia pre moderátorov a online realizáciu workshopu pomocou Likertovej stupnice (1 – 5). Moderátori boli hodnotení z hľadiska organizácie a poskytovania jasných pokynov, stanovenia cieľov SMART a odborných znalostí v programe. Online obsah bol hodnotený na základe dosiahnutia stanovených cieľov, dostatočnosti pre interaktívnu účasť, užitočnosti a relevantnosti pre prácu, porozumenia urgentnej neurologickej cievnej mozgovej príhody, využitia naučených schopností a správnosti metodiky seminára.

Seminára sa zúčastnilo 90 účastníkov, čo predstavovalo 42 nemocníc v krajine. Súlad s hodnotením bol na 68 %, rovnomerne rozdistribuovaný na 50 % medzi súkromné a štátne zastúpenie nemocníc. Zúčastnené iktové sestry boli priradené do rôznych nemocničných oblastí, ktoré zahŕňali 23 % pohotovosti, 26 % iktovej jednotky, 19 % JIS, 13 % všeobecných oddelení a 19 % hybridných oblastí. Výsledky ukázali, že presun programu do online priestoru bol prijatý a efektívny s celkovou hodnotou na Likertovej stupnici 4,76. S ohľadom na priradenie na jednotky a typ nemocníc, kde je miera 4,7 až 4,8, neexistuje rozdiel v metodike.

Keď sme účastníkov požiadali, aby opísali svoje skúsenosti po absolvovaní časovaného online seminára, poskytli nižšie uvedené odpovede zhrnuté v slovnom oblaku.

Slovný oblak


Po ukončení tejto aktivity 89 % zúčastnených zdravotných sestier uviedlo, že si naozaj veria, alebo veria v ich schopnosť preškoliť svojich spolupracovníkov v ich inštitúcii.

Záver
Nová metodika školenia iktových sestier prostredníctvom online vzdelávania pomocou preloženého programu je účinná. Metodika ukázala, že účastníci budú pravdepodobne schopní uskutočniť program vo svojich nemocniciach a u kolegov.

Referencie:
Onyema, Edeh & Nwafor, Chika & Faith, Ayobamidele & Sen, Shuvro & Atonye, Fyneface & Sharma, Aabha & Alsayed, Alhuseen. (2020). Impact of Coronavirus Pandemic on Education. Journal of Education and Practice. 11. 108-121. 10.7176/JEP/11-13-12.
Svetová zdravotnícka organizácia – www.who.int
Ministerstvo zdravotníctva – www.doh.org
Angels Initiative. www.angels-initiative.com
Basilaia, Giorgi a Kvadze, David. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research. 5. 1-9. 10.29333/pr/7937.

Diana Jean Serondo, RN, NVRN, SCRN, CLYSSB, CDA-T, Wella Kris Avila, RN, SCRN, Darren Porras, RN, Jackielyn Cortez, Anne Mendoza, Krissy Avestro, RN, Gisela Mutuc, RN, Mary Angeline Jose, RN

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software