ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje ako spoločnosť Boehringer Ingelheim International GmbH (ďalej len ako „Boehringer Ingelheim“, „my“, „nás“) spracúva osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a na aké účely. V každom prípade bude však zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov prebiehať iba v súlade s platnými právnymi predpismi (t. j. so všeobecnými nariadením o ochrane údajov, General Data Protection Regulation, „GDPR“).
 
Kontaktné formuláre a iné žiadosti
Vaše údaje spracuvávame na to, aby sme vám mohli poskytovať schválené alebo požadované služby na našej webovej stránke:
- ak sa zaregistrujete a prihlásite,
- ak sa zúčastnite tréningových kurzov alebo podujatí,
- ak odošlete žiadosti o produktoch alebo možných nežiaducich udalostiach.
 
Prihlasovacie údaje

  1. Prihlasovacie údaje a technické súbory cookies

 
Pri používaní webovej stránky budú isté údaje, vrátane údajov odoslaných vaším prehliadačom (napr. IP adresa, súbory cookies, predchádzajúca webová stránka, čas a dátum, zobrazený obsah), dočasne uložené. Tieto údaje používame na to, aby ste mohli používať našu webovú stránku a v prípade potreby na overenie a uplatnenie si našich práv a práv tretích strán v prípade poškodenia alebo porušenia právnych predpisov, našich podmienok používania a práv tretích strán.
 
Používame súbory cookies a podobné technológie ako napríklad pixelové značky (pixel tag), webový signál a priesvitné obrazové súbory (clear GIF) (ďalej len ako „súbory cookies“). Súbory cookies používame z technických dôvodov, napríklad na obnovenie relácie používateľa pri prihlásení, ak bola predchádzajúca relácia prerušená z dôvodu nečinnosti. Tieto súbory cookies sa nepoužívajú na analýzu používania našej webovej stránky.
 

  1. Analytika

 
Google Analytics
Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, službu webovej analytiky, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len ako Google). Služba Google Analytics využíva súbory cookies na analýzu používania stránky používateľmi. Ak sa však nachádzate v EÚ alebo v Európskom hospodárskom priestore, vaša IP adresa bude pred prenosom do USA vopred spoločnosťou Google skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude vaša úplná adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google samostatne certifikovala jej dodržiavanie rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Spoločnosť Google bude v zastúpení spoločnosti Boehringer Ingelheim používať tieto informácie na účely zhromažďovania správ o činnosti na webovej stránke a poskytovať iné služby, ktoré súvisia s činnosťou na stránke a používaním internetu. IP adresa prenesená z vášho prehliadača ako súčasť služby Google Analytics nebude spojená so žiadnymi inými údajmi uloženými spoločnosťou Google.
 
Ak si stiahnete a nainštalujete tento prídavný program pre internetový prehliadač https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB môžete zabrániť generovaniu týchto údajov (vrátane vašej IP adresy) súbormi cookie a ich prenosu spoločnosti Google.
 
Prenos údajov tretej strane
Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami.
1. Povinnosti hlásiť správy regulačným orgánom a orgánom zodpovedným za uplatnenie práv
Ako farmaceutická spoločnosť podliehame osobitným nariadeniam, ako je farmakovigilancia. Podľa niektorých právnych predpisov sme povinní odosielať vaše správy regulátorom alebo iným orgánom na celom svete (vrátane krajín, ktoré môžu mať inú úroveň ochrany osobných údajov ako EÚ). Orgánom poskytujeme osobné údaje iba vtedy, ak máme právnu povinnosť tak urobiť.
 
Za účelom ochrany vašich práv alebo práv tretích strán môžeme tiež zverejniť údaje držiteľom práv, konzultantom a orgánom v súlade s právnymi ustanoveniami.
 
2. Poskytovateľ služby
Poskytovateľov služby zapájame do spracúvania vašich osobných údajov na účely popísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Poskytovatelia služby spracúvajú údaje iba v našom zastúpení, v súlade s našimi pokynmi a pod našou kontrolou v súlade s touto deklaráciou o ochrane osobných údajov.
 
Jedným z týchto poskytovateľov služby je Google Analytics: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké, ktorý poskytuje služby dátovej a webovej analýzy.
 
3. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim
Ako súčasť svetovej skupiny spoločností zapájame ostatné spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktoré nás podporujú, do dátového spracúvania. Táto skupina spoločnosti spracuváva údaje výlučne na účely uvedené v deklarácii o ochrane osobných údajov.
 
4. Prenos údajov prijímateľom mimo EÚ
Niektorí z týchto poskytovateľov služieb a niektoré spoločnosti spracúvajú osobné údaje mimo EÚ. V takýchto prípadoch zabezpečíme adekvátnu úroveň ochrany údajov v súlade s európskymi právnymi predpismi (obyčajne prostredníctvom štandardných zmluvných klauzúl EÚ vydaných Európskou komisiou).   
 
Vymazanie
Vaše osobné údaje budeme spracovávať tak dlho, kým to bude potrebné na účely spracúvania, čo predovšetkým znamená poskytovanie našich služieb, ktoré ste si vyžiadali. To znamená, že vám budeme napríklad zasielať informačné správy dovtedy, kým nezrušíte prijímanie týchto správ alebo budeme uchovávať údaje o konte používateľa (prihlasovacie údaje, povolanie, meno atď.) dovtedy, kým budete mať u nás založené konto používateľa.
 
Osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na príslušný obchodný účel alebo účely, na ktoré boli údaje zhromaždené. Ak svoj súhlas odvoláte, vymažete kontá používateľa alebo budete namietať voči spracúvaniu údajov, zhromaždené údaje čo najskôr vymažeme.
 
V niektorých prípadoch sme povinní uchovať údaje, aby sme dodržali zákonné obdobia archivácie (napr. v súvislosti s farmakovigilanciou). V takom prípade zabezpečíme, aby boli vaše údaje použité iba na dodržanie záväzkov archivácie a nie na iné účely.
 
 
Vaše práva
Môžete požiadať o informácie o tom, ktoré osobné údaje uchovávame. Ak ste poskytli osobné údaje v rámci zmluvy alebo súhlasu, máte právo získať tieto údaje v bežnom a počítačovo čitateľnom formáte.
 
V oprávnených prípadoch môžete tiež vyžiadať vymazanie, opravu alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ak budú vaše osobné údaje prenesené do krajiny mimo EÚ, ktorá neposkytuje adekvátnu ochranu, môžete požiadať o kópiu zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje adekvátna ochrana osobných údajov.
 
Ak ste poskytli súhlas na používanie vašich osobných údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.
 
Ak vaše osobné údaje použijeme na základe vyváženia záujmov, môžete namietať voči používaniu vašich údajov. V takom prípade budeme používať vaše údaje iba v prípade, ak budú naše záujmy prevládať. Kedykoľvek a bez ďalšieho zvažovania môžete tiež namietať voči používaniu vašich údajov na priame marketingové účely, napr. na prijímanie pošty. 
 
Kontakt
Ak máte nejaké otázky o používaní osobných údajov, o tejto deklarácii o ochrane osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom stránky https://www.angels-initiative.com/content/privacy-policy alebo môžete kontaktovať priamo nášho zástupcu zodpovedného za ochranu údajov:
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
- Úradník zodpovedný za ochranu údajov –
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Nemecko
E-mail: datenschutz@boehringer-ingelheim.com
 
Okrem toho a v prípade pochybností môžete tiež kontaktovať kompetentné orgány ochrany údajov: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, poststelle@datenschutz.rlp.de.
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné od: 23. mája 2018.
 
 
Vyhlásenie o autorských právach
©2018 Boehringer Ingelheim International GmbH. Všetky práva vyhradené.