PODMIENKY POUŽÍVANIA

Adresy
 
Táto webová stránka je medzinárodným zdrojom informácií vychádzajúcich zo sídla spoločnosti v Ingelheim, Nemecku a jej účelom je poskytovať informácie o našich celosvetových obchodných aktivitách. Upozorňujeme, že informácie súvisiace so stavom procesu schválenia produktu alebo označením schválených produktov sú v každej krajine rozličné, a preto môžu byť informácie špecifické pre istú krajinu dostupné v krajinách, v ktorých pôsobíme.
 
Používanie obsahu
Celý obsah tejto stránky je majetkom skupiny spoločností Boehringer Ingelheim a je chránený autorským právom. Povolenie na používanie dokumentov (ako je technická dokumentácia, tlačové správy, dátové hárky a FAQ) z tejto webovej stránky je udelené za predpokladu, že (1) toto vyhlásenie bude uvedené na všetkých kópiách, a že sa na kópiách uvedú predovšetkým vyhlásenie o autorských právach a toto vyhlásenie, (2) dokumenty z tejto stránky budú použité iba na informačné, mediálne, nekomerčné alebo osobné účely a dokumenty nebudú kopírované alebo zverejňované na žiadnom sieťovom počítači alebo vo vysielaní v komerčnom médiu a (3) dokumenty nebudú žiadnym spôsobom modifikované. Používanie na iné účely je výslovne zakázané a môže byť potrestané prísnymi občianskymi a trestnými sankciami. Porušenie bude stíhané.
 
Vyššie uvedené povolenie sa nevzťahuje na používanie dizajnu alebo rozloženia webovej stránky boehringer-ingelheim.com, ani inej stránky, ktorú vlastní, prevádzkuje, riadi alebo ktorej licenciu vlastní jedna zo spoločností skupiny Boehringer Ingelheim. Jednotlivé prvky týchto webových stránok sú chránené autorským právom, obchodným vzhľadom, obchodnou značkou, zákonom o nekalej súťaži a inými zákonmi a nemôžu byť kopírované ani napodobňované v plnom rozsahu, ani čiastočne. Žiadna obchodná značka, obchodný vzhľad, logo, grafická úprava, zvuk alebo obrázok z webovej stránky Boehringer Ingelheim nemôže byť skopírovaná ani prenesená bez výslovného povolenia špecifickej spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktorá vlastní tieto práva. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.
 
Vyhlásenie o obchodnej značke
Obchodné názvy produktov Boehringer Ingelheim uvedené v tomto dokumente, či už sú písané tučným písmom alebo nie, alebo so symbolom obchodného názvu ®, sú obchodnými názvami subjektov skupiny spoločnosti Boehringer Ingelheim. Názvy konkrétnych spoločností a produktov uvedených v tomto dokumente môžu byť obchodnými názvami ich príslušných majiteľov. Používanie týchto obchodných názvov, názvu spoločnosti Boehringer Ingelheim a loga spoločnosti je výslovne zakázané, okrem prípadov povolených v tomto dokumente, a môže byť v rozpore s trestným právom. Produkty popísané v tomto dokumente môžu mať v rôznych krajinách rôzne obchodné názvy, rôzne označenie, produktovú prezentáciu a silu. V prípade záujmu o objasnenie sa obráťte na miestneho zástupcu.
 
Vyhlásenie
Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia nevydali žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií uvedených na tejto stránke v dokumentoch a súvisiacej grafike na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty a súvisiaca grafika sú poskytované v stave "ako stoja a ležia" bez akejkoľvek záruky. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia týmto vylučujú všetky záruky a podmienky vo vzťahu k týmto informáciám vrátane všetkých odvodených záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti pre istý účel, titul a nepoškodzovania práv. Prístup k tejto stránke a používanie jej obsahu je na vlastné riziko používateľa. V žiadnom prípade subjekty skupiny spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia nebudú zodpovední za žiadnu osobitnú, priamu alebo nepriamu škodu, alebo akúkoľvek škodu, ktorá vyplýva, alebo ku ktorej dôjde v súvislosti s nemožnosťou užívania, so stratou údajov, alebo výhod pri výkone zmluvy alebo na základe nedbanlivosti alebo úmyselného konania pri užívaní alebo platnosti informácií dostupných na tejto stránke. Dokumenty o farmaceutických produktoch sa nemajú považovať za alternatívu konzultácií so zdravotníckym personálom alebo iným kvalifikovaným odborníkom. Ak potrebujete poradenstvo v oblasti špecifického zdravotného problému, obráťte sa na kvalifikovaný zdravotnícky personál.
 
Dokumenty a súvisiaca grafika uvedená na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V uvedených informáciách sa pravidelne vykonávajú zmeny. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia môžu na produkte(produktoch) a/alebo programe(programoch) popísaných na tejto stránke kedykoľvek vykonať zmeny a/alebo ich zlepšiť.
 
Oznámenia o softvéri, dokumentoch a službách dostupných na tejto webovej stránke
V žiadnom prípade skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia nebudú zodpovední za žiadnu osobitnú, priamu alebo nepriamu škodu, alebo akúkoľvek škodu, ktorá vyplýva, alebo ku ktorej dôjde v súvislosti s nemožnosťou užívania, so stratou údajov, alebo výhod pri výkone zmluvy alebo na základe nedbanlivosti alebo úmyselného konania pri užívaní alebo platnosti informácií dostupných na tejto stránke.
 
Prepojenia na stránky tretej strany
Niektoré prepojenia v tejto časti vám umožnia opustiť stránku spoločnosti Boehringer Ingelheim a navštíviť externé webové stránky. Ak nie je indikované inak v imprese externých webových stránok, prepojené stránky nespadajú pod kontrolu korporácie Boehringer Ingelheim a žiadny subjekt skupiny spoločnosti Boehringer Ingelheim nie je zodpovedný za obsah, akékoľvek zmeny alebo aktualizácie týchto prepojených stránok alebo prepojení, ktoré sa nachádzajú na týchto prepojených stránkach. Žiadny subjekt skupiny spoločností Boehringer Ingelheim tiež nie je zodpovedný za webcasting, ani žiadnu inú formu prenosu prijatého z prepojených webových stránok. Tieto prepojenia sú uvedené pre vaše pohodlie a zaradenie akýchkoľvek prepojení nepredstavuje podporu týchto stránok skupinou spoločnosti Boehringer Ingelheim.
 
Otázky a spätná väzba
Otázky a iná spätná väzba adresovaná spoločnosti Boehringer Ingelheim prostredníctvom tejto webovej stránky by nemala obsahovať otázky o osobnom zdraví alebo o špecifických produktoch iba na predpis. Tieto otázky by mali byť adresované odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti. V prípade, že akýkoľvek používateľ dokumentov odpovie s informáciami, vrátane spätnej väzby ako sú otázky, pripomienky, návrhy alebo podobné, vo vzťahu k obsahu týchto dokumentov, takého informácie sa nebudú považovať za dôverné a skupina spoločností Boehringer Ingelheim nebude mať žiadne záväzky akéhokoľvek druhu vo vzťahu k týmto informáciám a bude oprávnená slobodne reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať tieto informácie iným bez obmedzenia, avšak keď to bude vyžadovať príslušná legislatíva, iba v anonymnej forme.
 
Informačné správy
Ak máte záujem o zasielanie informačných správ a zaregistrovali ste sa, spoločnosť Boehringer Ingelheim vás bude prostredníctvom e-mailovej správy pravidelne informovať o nových zdrojoch a ponukách informácií. Ak už nemáte záujem o túto službu, zašlite e-mailovú správu na adresu PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Vaša e-mailová adresa bude potom z adresára vymazaná bez zbytočného omeškania. Zo služby zasielania informačných správ sa môžete tiež odhlásiť jednoducho kliknutím na prepojenie uvedené v spodnej časti každej informačnej správy.
 
Spravodajské kanály RSS
Používanie spravodajských kanálov RSS spoločnosti Boehringer Ingelheim podlieha týmto podmienkam používania. Spoločnosť Boehringer Ingelheim si vyhradzuje právo kedykoľvek túto službu prerušiť.