Prejsť na hlavný obsah

RZP v Českej republike: zapojenie a spolupráca

Česká republika

Odborníci RZP, ktorí sú často prvými kontaktnými osobami s pacientom, majú veľkú zodpovednosť za diagnostiku, rozhodovanie o tom, kam pacienta previezť a za čo najefektívnejšie predbežné informovanie nemocničného tímu. 

Školenie RZP so simuláciou CMP v Ústí nad Labem

Ich kroky sú rozhodujúce pri určovaní výsledku pacienta po cievnej mozgovej príhode; relevantné vedomosti, štandardizované protokoly a silná koordinácia sú kľúčové pre zabezpečenie rýchleho a efektívneho zvládnutia pacientov s mozgovou príhodou tímom rýchlej zdravotnej pomoci. 

Petr Jaššo, vzdelávací koordinátor RZP Moravsko-sliezskeho kraja, bol jedným z prvých ľudí v krajine, ktorý tomuto konceptu nielen porozumel, ale sa ho aj rozhodol aplikovať. 

Od roku 2016 organizuje Petr Jaššo každý rok až tri regionálne školenia o liečbe pacientov s mozgovou príhodou pre profesionálov RZP. Každého školenia sa zúčastnilo 50 – 60 odborníkov RZP a dispečingu v regióne a bolo
vždy pod vedením významného mienkotvorného neurológa, experta na RZP a konzultanta Angels, ktorí poskytli rôzne perspektívy.  

 „Organizované školenia RZP priniesli pre profesionálov RZP odlišné vnímanie vzdelávania vo všeobecnosti. Na základe štruktúry (spolupráca prednášajúcich z RZP, nemocničného a výskumného prostredia) a interaktívnej formy školení, účastníci cítia svoje priame zapojenie do inovácie metodiky, procesov, a preto sa k vzdelávaniu stavajú odlišne, za čím priamo nasleduje veľmi zodpovedný prístup k starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou v teréne. „Od roku 2016 sme v spolupráci s regionálnymi neurológmi a iniciatívou Angels úspešne vyškolili 350 odborníkov RZP vrátane odborníkov na dispečing.“ - Petr Jaššo

Petr Jaššo koordinátor vzdelávania RZP Moravsko-sliezskeho kraja a Robert Havalda, konzultant Angels v Českej republike
Petr Jaššo koordinátor vzdelávania RZP Moravsko-sliezskeho kraja a Robert Havalda, konzultant Angels v Českej republike
 

ZZS tréninkŠkolenie RZP v Moravsko-sliezskom kraji

Okrem vzdelávania poskytujú tieto školenia aj výbornú platformu na diskusiu a skúmanie nových možností, ktoré by mohli optimalizovať starostlivosť. Dnes sú sily RZP v tejto oblasti vyzbrojené iPadmi so softvérom, ktorý kombinuje geografické mapovanie s algoritmom FAST plus, ktorý odporučí správnu nemocnicu na základe aktuálnej polohy a rizika oklúzie veľkej tepny (LVO) pacienta. 

„V roku 2016 bolo v Moravsko-sliezskom kraji (1,2 milióna obyvateľov) zavedené nové triedenie, ktoré upravuje cestu pacientov s mozgovou príhodou z modelu „drip and ship“ na model „mothership“, kde odborníci RZP identifikujú potenciálnych pacientov s LVO. Táto skutočnosť viedla k nutnosti implementácie kontinuálneho vzdelávacieho systému RZP založeného na pravidelných webinároch, testovaní vedomostí a zdieľaní spätnej väzby medzi iktovými centrami a RZP, pokiaľ ide o nesprávne zaradených pacientov. Úprava triedenia významne ovplyvnila časy prepravy a viedla k dvojnásobnému zvýšeniu počtu pacientov, ktorí dostali mechanickú trombektómiu.” - MUDr. Michal Bar, primár neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Ostrava

„Porovnávali sme účinnosť iktovej starostlivosti v období pred implementáciou protokolu FAST plus a po prvom roku používania v Moravsko-sliezskom kraji. V tomto období sme pozorovali zvýšenie mechanických trombektómií (MT) o 61 % a 40 % zníženie sekundárneho prevozu pomocou RZP. Navyše sme pozorovali skrátenie času od nástupu príznakov do trombektómie o 43 minút (26 %) a skrátenie času od nástupu príznakov po trombolytickú liečbu o 38 minút (40 %). “ - MUDr. Daniel Vaclavík, primár neurológie vo Vítkovickej nemocnici

Prvý stôl

EMS CZ 3

Implementácia protokolu FAST plus mala taký dramatický dopad, že teraz existuje plán na implementáciu tohto riešenia na celoštátnej úrovni. Ostatné regióny nasledovali príklad vlastných pravidelných komplexných stretnutí, do ktorých boli zapojené aj ich regionálne RZP, komplexné centrá a iktové nemocnice.

Jedno z týchto regionálnych komplexných stretnutí sa uskutočnilo nedávno pre dva úzko prepojené regióny: Praha a stredočeský kraj. Počas stretnutia 26 primárov neurológie a iktových jednotiek zo všetkých 12 regionálnych nemocníc vytvorilo akčný plán na zlepšenie riadenia prednemocničnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Nasledovalo ďalšie stretnutie hlavných mienkotvorných predstaviteľov s regionálnymi predstaviteľmi RZP pre stredné Čechy, kde bol akčný plán prerokovaný, zosúladený a odsúhlasený oboma stranami. 

Akčný plán pozostáva z: 
•    implementácie iktového protokolu FAST plus pre optimalizáciu triedenia,
•    štruktúrovaného prednotifikačného volania neurológovi prostredníctvom iktového telefónu,
•    plánu alternatívnych centier pre procedúry mechanickej trombektómie, ak bežná nemocnica vyčerpala kapacitu,
•    sekundárnych prevozov,
•    zoznamu adries a komunikačného kanála pre vzájomnú spätnú väzbu s cieľom zachovať kvalitu protokolu,
•    vylepšenia vzdelávacieho iktového programu pre profesionálov RZP pomocou nástrojov webinárov.

 „Jedným z kľúčových prvkov v organizácii iktovej starostlivosti je mať dobre zavedené kontrolné zoznamy, ktoré dodržiava RZP a iktové nemocnice. V každodennej praxi sa však stretávame s rôznymi situáciami presahujúcimi rámec. Preto je nevyhnutné organizovať osobné stretnutia so všetkými zúčastnenými na iktovej starostlivosti, ako je RZP, s cieľom nájsť riešenie týchto neštandardných situácií. Tieto stretnutia navyše umožňujú vytvárať osobné väzby, ktoré nám pomáhajú efektívnejšie riešiť problémy v budúcnosti.“ - MUDr. Martin Šrámek, vedúci komplexného iktového centra vo Vojenskej fakultnej nemocnici v Prahe.

Jedným z rozhodujúcich prvkov tohto pokroku bolo zapojenie zástupcov RZP do riadiaceho výboru Angels, v ktorom dominujú väčšinou lekári. Keď sme Petra Jašša pozvali na zasadnutie českého výboru po prvýkrát, priniesol taký cenný pohľad a osviežujúce nápady, že všetci súhlasili s tým, aby sa stal oficiálnym členom výboru. 

SC

Český riadiaci výbor Angels

Tento inkluzívny multidisciplinárny prístup im nielen pomohol prísť s inovatívnymi riešeniami pre pacientov s mozgovou príhodou v krajine, ale tiež otvoril vplyvné dvere, ktoré môžu priniesť ďalšie významné zlepšenia na národnej úrovni. MUDr. Marek Slabý, prezident Národnej asociácie RZP, je najnovším prírastkom do riadiaceho výboru Angels. Jeho prítomnosť v tejto skupine znamená, že národná RZP a neurologická spoločnosť sú teraz schopné plne zosúladiť svoje národné iktové pokyny, čím zabezpečia lepšiu a štandardizovanú koordináciu medzi sanitkami a nemocnicami.

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software